Areal og Landskap

Areal og Landskap

Gode fysiske omgivelser og løsninger er viktig for at vi mennesker skal trives, og for at du som utbygger skal lykkes. Våre arealplanleggere, landskapsarkitekter, naturforvaltere og trafikkplanleggere skaper optimale løsninger for alt fra barnehager til kollektivknutepunkt.

Fagfolkene hos oss kan hjelpe deg med å planlegge og prosjektere alle typer reguleringsplaner, landskapsplaner og utomhusplaner. Vi dekker alt fra overordnet analyse til detaljert design, konseptvalgutredninger og prosjektering. Typiske oppdrag for oss handler om barnehage- og skoleutbygging, trafikkanlegg fra veger og baner i åpent landskap til gater og plasser i bysentrum, parkeringsanlegg, terminaler og kollektivknutepunkter.

Med vår kompetanse og våre verdier kan vi sikre både dine og samfunnets interesser ved å bidra til gode fysiske omgivelser og løsninger. Vi jobber sammen med andre faggrupper både internt og eksternt for å løse morgendagens utfordringer – tverrfaglig og helhetlig.

Areal

Våre arealplanleggere har erfaring med mulighetsstudier, parallelloppdrag, rådgivning i tidligfase, forprosjekter, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og analysearbeid. Vi jobber med prosjekter knyttet til infrastruktur og miljø, by- og sentrumsutvikling, og større tverrfaglige samferdselsprosjekter.

Landskap

Våre landskapsarkitekter dekker de fleste oppgaver innen landskapsarkitektur og jobber med forprosjekt, planlegging og prosjektering av utomhusområder som parker, skoler og barnehager, næringsbygg, idrettsanlegg, boligområder, gater/plasser og avslutningsplaner. I tillegg utfører vi landskapsanalyser, stedsanalyser og mulighetsstudier.
Vi jobber i tverrfaglige prosjekt med andre fag, både på og utenfor huset. 3D-visualisering er sentralt, og vi bruker det både i skisseprosessen og til å visualisere ferdig produkt.