Areal og landskap

Les mer (PDF Fil)

Verdensplassen

Oppdraget omfatter detaljprosjektering av et skisseprosjekt som kunstner Torgeir Husevaag har utarbeidet for Bymiljøetaten. Arbeidet besto av detaljprosjektering med kostnadsoverslag, tilbudtegninger, mengdebeskrivelse og oppfølging i byggetiden.

Les mer (PDF Fil)

ROAF Bøler

Hjellnes Consult ble engasjert for å utarbeide en utomhusplan i forbindelse med oppføring av nytt administrasjonsbygg. Det var ønske om en gruset gangsti fra den nye inngangen til en gangvei som gikk inn til anleggsområdet. Et annet ønske var å etablere flere parkeringsplasser for firmaets egne biler mellom gammelt bygg og nytt administrasjonsbygg. I tillegg skulle det etableres en større uteplass for de ansatte med benker, bord og grillmuligheter.

Les mer (PDF Fil)

Sydbruddet, Langøya

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Sydbruddet for å sikre en forsvarlig, miljøsikker, robust og estetisk avslutting av deponiet som også legger til rette for allmenn bruk til friluftsformål. Planen skal samtidig legge til rette for en fornuftig utnyttelse av deponiarealet i Sydbruddet. Integrert i planprosessen er også endring av gjeldende områdereguleringsplan for å sikre samsvar mellom områdereguleringsplan og detaljreguleringsplanforslaget.

Les mer (PDF Fil)

Ahlsell Norge AS

Hjellnes Consult as utfører alt ansvarlig søker arbeidet, koordinerer alle nødvendige myndighetsinstanser, innhenter forhåndsuttalelser, fremskaffer ramme- og igangsettings-tillatelser og følger prosjektet frem til ferdigattest er i havn.

Les mer (PDF Fil)

Bama Gruppen AS

Prosjektet omfatter nytt lager-, distribusjons- og kontorbygg med et bebygd areal på ca. 30 000 m2 på Nyland syd i Oslo. I tilknytning til bygget etableres det store utomhusarealer for ulike funksjoner, inkludert «overgangssone» til Alna miljøpark.

Les mer (PDF Fil)

Benestadfeltet, Kristiansand

Oppdraget omfatter utarbeidelse av tekniske tegninger for veger og turveger i Benestadfeltet samt rv 401 inklusive 3 rundkjøringer. Det er prosjektert ca. 3 km samleveger og diverse adkomstveger, samt ca 10 km turveier.

Les mer (PDF Fil)

Detaljreguleringsplan for del av Deli skog – Detaljregulering med konsekvensutredning

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende næringsområde på Deli skog i Vestby kommune.

Les mer (PDF Fil)

Detaljreguleringsplan for Lillomarka arena – Detaljregulering med konsekvensutredning

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny flerbruksarena med tilhørende løypetraseer i Lillomarka.

Les mer (PDF Fil)

Forprosjekt for Lillomarka arena

Forprosjektet Lillomarka arena beskriver og illustrerer et helårs idretts- og aktivitetsanlegg i Lillomarka i Oslo. Tiltaksområdet er sammenfallende med planavgrensningen for reguleringsplanen for Lillomarka arena som er under utarbeidelse.

Les mer (PDF Fil)

Gang- og sykkelei over E6 til Furuset senter

Oppdraget omfatter detaljplan/forprosjekt og byggeplan for gangforbindelse over E6 mellom Gamle Strømsvei og Furuset senter. Gang- og sykkelveiparsellen i vest starter ved krysset med veien langs med senteret. Videre langs med Moskétomta, rampe inn på sykkelvei langs E6, bru over E6, med sløyfe opp til bru over Karihaugveien. Derfra videre mot øst opp lia til Gamle Strømsvei.