Avfall og miljø

Les mer (PDF Fil)

Avfallssug – Effekt på materialgjenvinning

Arbeidet omfattet innsamling av erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg med tilhørende vurdering av mulige endringer i materialgjenvinningen i forhold til tradisjonelle oppsamlingsordninger (kildesorterings-ordninger). Vurderingen omfattet både husholdningsavfall og næringsavfall.

Les mer (PDF Fil)

Biologisk behandling av matavfall

Hjellnes Consult har deltatt i flere prosjekter med planlegging og prosjektledelse av anlegg for biologisk behandling av matavfall.

Vi har erfart hva som er gode løsninger, og hva som ikke fungerer. Gjennom dette har vi bygget sterk kompetanse innenfor fagfeltet og har etablert en bransjekunnskap som vi er stolte over.

Les mer (PDF Fil)

Esval Miljøpark

Oppdraget omfatter rådgivende ingeniørtjenester for drift og utvikling av Esval Miljøpark KF i Nes kommune. Esval miljøpark inneholder avfallsdeponi, gjenvinningsstasjon, omlastingsaktiviteter og områder for deponering av gravemasser. Fagmiljøer fra hele seksjon for infrastruktur og miljø engasjeres til å utføre prosjekt innenfor denne rammeavtalen.

Les mer (PDF Fil)

Planlegging av renovasjonsløsninger

Kartlegging av hytter uten renovasjon, tilordning av hyttene til nye hentesteder for avfall og mulighetsstudie for fremtidig hytterenovasjon.

Les mer (PDF Fil)

Økt Kildesortering på Universitetet i Oslo

Oppgaven og mandatet til prosjektet var å utarbeide en plan for fremtidsrettet, effektiv og ressursvennlig avfallshåndtering ved
UiO, slik at definerte målsetninger kan nås. UiO har ambisiøse mål for avfallsreduksjon og kildesorteringsgrad. Gjennom innføring av nytt avfallssystem og etablering av rutiner vil UiO arbeide for 5 % reduksjon i generert avfallsmengde per ansatt og 80% kildesortering innen 2018.

Les mer (PDF Fil)

Nye Mjøsanlegget – Planlegging og prosjektledelse

Prosjektutvikling, lønnsomhetsanalyser og bistand til å få på plass finansieringen av anlegget. Utarbeidelse av design basis, tekniske spesifikasjoner og innhenting av tillatelser fra myndigheter. Utarbeidelse av fullstendig konkurransegrunnlag for anskaffelse av prosessanlegget og ledelse av anskaffelsesprosessen. Kontraktsoppfølging, oppfølging av byggeprosjekt og generell prosjektstyring.

Les mer (PDF Fil)

Plukk- og sorteringsanalyser av avfall

Plukkanalyser (sorteringsanalyser) er et verktøy for å fastslå utsorteringsgrad for fraksjoner som kan leveres til materialgjenvinning, for eksempel papir, plastemballasje og matavfall samt manglende sortering av avfall sortert som restavfall. Plukkanalyser er et nyttig verktøy for å vurdere hvor godt dagens kildesortering fungerer. Resultater fra plukkanalyser benyttes ofte også i forbindelse med salg/avsetning av avfallsfraksjoner til eksterne mottakere, og som grunnlag for målrettet informasjonsarbeid.

Les mer (PDF Fil)

Prosjektledelse og prosjektutvikling – Biologisk behandling av matavfall

Hjellnes Consult har deltatt i flere prosjekter med planlegging og prosjektledelse av anlegg for biologisk behandling av matavfall. Matavfall er biologisk lett nedbrytbart og gjennom riktig forbehandling og utråtning gjenvinnes næringsstoffer og energi som gir store miljøgevinster.

Les mer (PDF Fil)

Returpunkter Halden

Arbeidet omfattet innsamling av erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg med tilhørende vurdering av mulige endringer i materialgjenvinningen i forhold til tradisjonelle oppsamlingsordninger (kildesorterings-ordninger). Vurderingen omfattet både husholdningsavfall og næringsavfall.

Les mer (PDF Fil)

Sirkulær økonomi og nye mål for avfallspolitikken

Prosjektet er knyttet opp mot endringene i EUs politikk med overgang til sirkulær økonomi, og nye minimumskrav til produsentansvarsordningene er vurdert.