Infrastruktur og miljø

Les mer (PDF Fil)

Offentlige anskaffelser – Renovasjon og avfall

Hjellnes Consult bistår oppdragsgiver slik at anskaffelsesprosessen skjer på en effektiv måte og med høy kvalitet. Vi har omfattende bransjekunnskap og erfaring fra innkjøp av utstyr og tjenester innenfor renovasjons- og avfallssektoren.

Les mer (PDF Fil)

VESAR Grinda

Gjenvinningsstasjon

Les mer (PDF Fil)

Lørenskog elvepark

Oppdraget omfatter evaluering av forprosjekt for Elvepark i Lørenskog kommune, samt detaljprosjektering/byggeplan for ca 3000 lm gang- og sykkelvei og turvei. Området ligger langs Losbyelven som er et flomutsatt område.

Les mer (PDF Fil)

Campus Ås, samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås

Statsbygg inngikk i 2010 avtale med prosjektgruppen Campus Ås om utarbeidelse av skisse- og forprosjekt på samlokalisering av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø og bioteknologi på Ås.

Les mer (PDF Fil)

Haslelinje – Miljøkartlegging av 14 bygg

Prosjektet omfatter miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter for eksisterende bygningsmasse ved Arcus sitt gamle hovedkontor med produksjons- og tappeanlegg på Hasle i Oslo.

Les mer (PDF Fil)

Detalj- og reguleringsplan Ryen – Konowos gate

Oppdraget omfattet utarbeidelse av forslag til detaljplan og reguleringsplan for sykkelanlegg på strekningen mellom Ryenkrysset og Konows gate. Strekningen er ca 1500 m lang og går via Enebakkveien, Ryenbergveien og Valhallveien.

Les mer (PDF Fil)

Gang- og sykkelvei langs Riksvei 160 Bærumsveien

Oppdraget omfatter utarbeidelse av byggeplan for gang- og sykkelvei, støyskjerm og støttemur langs Bærumsveien:

1200 m ny Gang- og sykkelvei
600 m støyskjerm
1200 m VA-hovedledninger m/fordrøyningsmagasin
Samling av private stikkledninger – 550 m plasstøpte murer og natursteinsmurer
Nye kommunale adkomstveger
Private felles avkjørsler

Les mer (PDF Fil)

EGE Biogassanlegg Esval Miljøpark

Oslo kommune ved EGE Biogass inngikk avtale med Nes kommune om å etablere biogassanlegg for matavfall på Esval Miljøpark. Hjellnes Consult har bistått EGE gjennom hele prosessen med utvikling av anlegget inkludert lokaliseringsutredning. Vår arbeid med forberedende infrastruktur har omfattet detaljprosjektering, oppfølging og byggeledelse av alle nødvendige arbeider.

Les mer (PDF Fil)

Ny gjenbruksstasjon for Halden kommune – Rokke avfallsanlegg

Prosjektet omfatter utarbeidelse av skisseprosjekt og forprosjekt for ny gjenvinningsstasjon på Rokke Avfallsanlegg i Halden. Anlegget er planlagt med følgende funksjoner: