Ekstraordinær overvannshåndtering

– Her er det ekstraordinære løsninger, sier senioringeniør Olav Solbjør i Hjellnes Consult om Fornebu Senter.

Som første kjøpesenter i verden har Fornebu Senter oppnådd Breeam Outstanding, og har på toppen av det fått egne Breeam Awards. Den høythengende klassifiseringen betyr at blant annet overvannshåndteringen må være nøye gjennomtenkt. Det er blant annet løst med fem delsystemer for overvann. Tre av dem standard og går via fordrøying direkte til kommunal overvannsledning. De to siste går via et kombinert sedimenterings- og utjevningsbasseng til felles infiltrasjon i et 210 m3 basseng.
– For Ã¥ unngÃ¥ at infiltrasjonsbassenget blir overbelastet er det lagt inn overvÃ¥kning pÃ¥ grunnvannsnivÃ¥et før risiko for oversvømmelse til parkeringskjeller. OvervÃ¥kningen gir varsel direkte til byggets SD-anlegg, forklarer Solbjør. Hvis alarmen gÃ¥r, stenges tilførsel til grunnvannsmagasinet, og overvann gÃ¥r via sluk til gatenivÃ¥. De to delsystemene som gÃ¥r til infiltrasjonsbassenget, dekker nesten 2/3 av arealet.

Strammet til underveis

Hjellnes Consult har vært rådgiver for totalentreprenør Skanska. Prosjekteringen har tatt utgangspunkt i klimafaktor på 1,2, som er ganske standard. Tomta ligger høyt i nedbørsfeltet, så Bærum kommune har slått fast at det ikke er overflommingsrisiko. Senteret har takhager med sluk rett ved siden av sandkasser, og derfor skilles slam av i det kombinerte sedimenterings- og utjevningsbassenget. Ganske mye er forandret i forhold til spek-en som var grunnlag for totalentreprisen i prosjektet.
– Utredningsarbeidet vi har gjort, har gitt betydelige endringer. Blant annet har det blitt mye strengere krav til grad av sikkerhet i systemet. Jeg kjenner ikke til prosjekter som har gjort tilsvarende, fastslår Solbjør.

– Fornebu Senter har fem delsystemer for overvann, forteller Erhard Klech (til venstre) og Olav Solbjør i Hjellnes Consult.

– Fornebu Senter har fem delsystemer for overvann, forteller Erhard Klech (til venstre) og Olav Solbjør i Hjellnes Consult.

Høy tomteutnyttelse kompliserer

Noen av endringene handler om begrenset infiltrasjon og flomveier. På innsiden av Forneburingen er det grønn sone med flomveier som går ned til en dam. Men senteret ligger på utsiden av denne ringen, og der er arealene mye tettere utbygget.
– Høyere utnyttelsesgrad stiller strengere krav til flomveier, og tidligere planarbeid for området har ikke tilrettelagt for dette, poengterer Solbjør.

Mer kreativitet

Utfordringene ved høy tomteutnyttelse gjelder mange prosjekter, og det kan bli vanskelig å få plass til overvannstiltak.
– Fornebu Senter er rørene utvendig lagt i flere etasjer for å få plass. Som rådgivere må vi nok tilpasse oss slike situasjoner i større grad, og finne teknisk akseptable løsninger, tror Solbjør.
– Vi må være litt mer kreative. Samtidig må byggherre regne med høyere kostnader til lokal overvannshåndtering, kommenterer kollega Erhard Klech. Hvis et prosjekt ikke har åpne flater, må man for eksempel integrere bassenger i bygget.
– Klimafaktor og krav til lokal overvannshåndtering er ganske nytt. Kombinert med høye utnyttelsesgrader gir dette utfordringer man bør tenke grundig gjennom i en tidlig fase, mener Solbjør.