Vann og avløp (VA)

Les mer (PDF Fil)

Kunst- og håndverksskolen

EDVARD MUNCH VGS
Kunst- og håndverkskolen har vært gjennom en totalrehabilitering, og åpnet til skolestart i 2015. Skolen er en videregående skole for design- og estetiske fag.

Les mer (PDF Fil)

Dronning Blancas vei

Oppdraget omfatter utarbeidelse fullstendig byggeplan for sykkelvei med fortau langs Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien mellom Bygdøylokket og Norsk Folkemuseum.

Les mer (PDF Fil)

Dampsagalleen, Ullensaker kommune

Oppdraget omfatter utarbeidelse av fullstendig byggeplan med anbudsbeskrivelse for 380 ny vei, Dampsagalléen, ombygging av inntilliggende vei, Jacobsgata, samt VA og Elektro i forbindelse med dette.

Les mer (PDF Fil)

Hvamsmoveien

Oppdraget gjelder utarbeidelse av byggeplan og byggesøknad for ny gs-vei langs Hvamsmovegen, Fv 477, i Nes kommune, samt en frittliggende gs-vei fra Hvamsmovegen og opp til Tomteråsen boligfelt.

Les mer (PDF Fil)

Verdensplassen

Oppdraget omfatter detaljprosjektering av et skisseprosjekt som kunstner Torgeir Husevaag har utarbeidet for Bymiljøetaten. Arbeidet besto av detaljprosjektering med kostnadsoverslag, tilbudtegninger, mengdebeskrivelse og oppfølging i byggetiden.

Les mer (PDF Fil)

MIRA OG NRV – Nye hovedledninger

Hjellnes Consult ble i 2014 engasjert til byggeledelse av nye hovedledninger for vann og avløp til Tangen RA.

Les mer (PDF Fil)

Rommensletta

Oppdraget omfatter prosjektering av overvannsgrøft/bekk og fordrøyningsdammer på Rommensletta.

Les mer (PDF Fil)

Lambertseterveien / Enebakkveien

Hjellnes Consult er engasjert av Oslo kommune (VAV) for utarbeidelse av ny hovedvannledning fra Lambertseter pumpestasjon til Enebakkveien.

Les mer (PDF Fil)

Ny deponicelle på Heggvin

Hjellnes Consult as er engasjert av Sirkula AS (forslagsstiller) for utarbeidelse avdetaljprosjektering og tilbudsunderlag for en ny deponicelle på Heggvin avfall og gjenvinning.

Les mer (PDF Fil)

Gaustadbekken / Forskningsparken

Hjellnes Consult er engasjert av CIENS Eiendom AS for detaljprosjektering av nytt bekk- og damarrangement ved Forskningsparken på Universitetet i Oslo.