Tanken er fornybar

God infrastruktur krever at vi tenker nytt, og prioriterer syklister og brukere av kollektivtransport. Byene må tilrettelegges for en slik omlegging.

Vi må tenke nytt om infrastruktur. Transport står i dag for en stor andel av klimagassutslippene. I Oslo utgjør det 61 %, og omtrent halvparten er fra transport av folk, resten er transport av varer og byggevirksomhet. I Klima- og energistrategien til Oslo kommune, slår byrådet derfor fast at reduserte utslipp fra transport blir det viktigste innsatsområdet i tiden som kommer. Skal transportbehovet gå ned, må vi legge til rette for å gå, sykle og det å reise kollektivt. Dette gjelder ikke bare i store byer. I Stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrik»t lover regjeringen å bidra til høy arealutnytting i senter og nær knutepunkt for kollektivtransport.

Vi mÃ¥ tenke nytt om transport, og se mobilitet som en tjeneste. Delingsøkonomien slÃ¥r inn for fullt, ogsÃ¥ for transport. Folk vil ikke lenger eie bil selv – i store tyske byer begynner bilsalget Ã¥ falle betydelig. Her hjemme ser vi flere eksempler pÃ¥ bildelingstjenester som lykkes i markedet. Mobilitet som tjeneste kan gi oss sømløse hverdager hvor vi uanstrengt kan veksle mellom det Ã¥ gÃ¥, sykle, kjøre bil eller bli kjørt og reise kollektivt – alt via samme tjeneste.

Vi må tenke nytt om mobilitet og bygninger, og hvordan vi kan knytte disse sammen. Når bygninger produserer strøm og i perioder har overskudd, kan det gå både til byggene rundt og samtidig til fornybar transport. Når el-biler fortrenger fossildrevne kjøretøy i bykjerner og knutepunkt, får vi på kjøpet en batteripark som kan gjøre hele energisystemet smartere.

Vi må tenke nytt om bygningenes rolle i byer og tettsteder. Vi er godt i gang med å fase ut fossilt brensel og tilhørende utslipp som også påvirker lokalmiljøet. Solstrøm og varmepumper må inn, og vi må se helhetlig på behovet for oppvarming og kjøling. Når «Internet of Things» og «Big data» blir hverdagen og bygningene fylles med sensorer, kan byggene få en viktig rolle i å gjøre byer og tettsteder smarte.

Vi mÃ¥ tenke nytt om de arealene biler beslaglegger nÃ¥. Oslo kommune har en ambisiøs klima- og energistrategi, og gÃ¥r virkelig foran. I dag er det er mye motstand mot Ã¥ stenge biler ute fra bykjerner, men nÃ¥r det skjer, er vi sikre pÃ¥ at fÃ¥ vil ønske seg tilbake. Døde arealer bilene okkuperer i dag, byr pÃ¥ mange muligheter: Fra parkeringshus til idrettsarena, fra parkeringsplass til grønne lunger, fra veier til utearealer for lek, sosiale aktiviteter og samhandling mellom mennesker. Byer uten biler gir faktisk mer kvalitet til byenes brukere – menneskene. Fra byer som allerede har gjort slike transformasjoner, ser vi bare positive elementer og et byliv biler ikke kan skape. En by som legger bedre til rette for brukerne, er en attraktive by vi ønsker oppholde oss i. Derfor ligger det enorme muligheter i bærekraftig steds- og byutvikling. Disse mulighetene ønsker vi Ã¥ ta tak i.