Areal og landskap

Les mer (PDF Fil)

Hosle Barnehage Detalj og byggetegninger

Oppdraget omfattet prosjektering av Hosle Barnehage fra skisseprosjekt til oppfølging i byggetiden. Det ble lagt vekt på tilpassning til stedets kvaliteter med bevaring av vegetasjon og terreng.

Les mer (PDF Fil)

Nytt Østfoldsykehus

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planer for utomhusarealer med grøntanlegg, parkering, interne veier/plasser. Anlegget omfatter et areal på ca. 180 dekar og inneholder landskapsbearbeiding på mange nivåer fra detaljert parkmessig opparbeidelse langs bygningen til naturlike løsninger i tomtens ytterkanter.

Les mer (PDF Fil)

QUO- vadis Menn – skisse og forprosjekt

Rehabilitering og utvikling av Osterhausgate 22-26 (gamle Elvebakken skole) for voksen opplæring: Que Vadis Menn.

Les mer (PDF Fil)

Reguleringsplan Heggvin – Detaljregulering

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forslag til regulerings- plan for Heggvin avfallsplass i Hamar kommune. Reguleringen tar sikte på både å regulere eksisterende virksomhet og legge til rette for modernisering og utvidelse av avfallsanlegget.

Les mer (PDF Fil)

Reguleringsplan Rokke РOmr̴deregulering

Oppdraget har omfattet produksjon av komplett forslag til reguleringsplan med forutgående planprogram og konsekvensutredning for Rokke avfallsplass i Halden kommune.

Les mer (PDF Fil)

Reguleringsplan Skoklefald – Detaljregulering

Oppdraget har omfattet produksjon av komplett forslag til reguleringsplan for et 35 daa stort område på Skoklefald i Nesodden. Planens formål har vært å legge til rette for utbygging av inntil 4000 m2 bygnings- masse til helse og omsorgsformål i form av omsorgs-boliger og dag- /aktivitetssenter.

Les mer (PDF Fil)

Riksvei 120, Br̴tesletta РAsk Detalj- og reguleringsplan

Oppdraget omfatter utarbeidelse forprosjekt, detalj- og reguleringsplan for ny gangvei langs Rv 120 fra Bråtesletta til Ask. Med i prosjektet omfattes også støyskjerming, ny GS-kulvert, bekkekulvert, atkomstveier og innfartsparkering.

Les mer (PDF Fil)

Riksvei. 19 Moss havn – E6 Patterød, Planprogram Kommunedelplan

Hjellnes Consult har bistått Moss kommune med utarbeidelse av komplett planprogram for Kommunedelplan Rv. 19 – Moss havn til E6 Padderød. Hjellnes Consult har også bistått oppdragsgiver med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for videre arbeid med planforslaget.

Les mer (PDF Fil)

Risløkka kompetansesenter – Landskap, utearealer og takhage

Oppdraget omfattet prosjektering av alle utearealer ved en ny videregående skole i Oslo. I tillegg til utearealer på bakkenivå skal det prosjekteres en takhage. Oppdraget omfatter skisseprosjekt, forprosjekt, og totalentreprise.

Les mer (PDF Fil)

SFO- området Hosle barneskole Detalj og byggetegninger

Oppdraget omfattet prosjektering av flytting av SFO området til Hosle barneskole i forbindelse med bygging av Hosle barnehage. Arbeidet besto i skisseprosjekt byggeplaner og oppfølging i byggetiden.