Areal og landskap

Les mer (PDF Fil)

Skulptur Kistefosmuseet – Fundament / landskapstilpasning

Oppdraget omfattet utforming og plassering av fundament for skulpturen «S-Curve» utført av kunstneren Anish Kapoor. Fundamentet er utformet som en kunstig øy i elva som renner gjennom anlegget.

Les mer (PDF Fil)

Støyskjerm langs E18 Vækerø og Riksvei 4 Brobekk

Vurdering av eksisterende konstruksjoner, vegrekkverk og støytiltak langs E18 Vækerø og Rv4 Brobekk. Utarbeidelse av støyrapport, detaljprosjektering av nye støyskjermer og nytt trafikkrekkverk, samt flytting av gangvei.

Les mer (PDF Fil)

Sykkelanlegg i Hoffsveien Detaljplan og reguleringsplan

Oppdraget omfatter utarbeidelse av forslag til detaljplan og reguleringsplan for sykkelfelt i Hoffsveien på strekningen Harbitz allé til Monolittveien.

Les mer (PDF Fil)

Sykkelanlegg Ryenkrysset – Konows gate

Oppdraget omfattet utarbeidelse av forslag til detaljplan og reguleringsplan for sykkelanlegg på strekningen mellom Ryenkrysset og Konows gate. Strekningen er ca 1500 m lang og går via Enebakkveien, Ryenbergveien og Valhallveien.

Les mer (PDF Fil)

Trelandgang ved Østensjøvannet

Hafslund Fjernvarme har i avtale med Friluftsetaten og Østensjøvannets venner bekostet en oppgradering av området mellom parkeringsplassen ved sørenden av Østensjøvannet og Bogerudbekken. Området skal tilbakeføres til våtmarksnatur, mens gangveien løftes over på en pelet trelandgang.

Les mer (PDF Fil)

Tursti Kolbotnvatnet, mulighetsstudie

Oppdraget omfattet å undersøke om det er teknisk mulig å få til en tursti langs Kolbotnvannets vestside som er tilrettelagt for syklister og barnevogner. Turstien skal gå fra Kulturhuset, via Båtsleppa og Jordbærsletta til kjøreveg ved Kolbotnvannets sydside ved Ekornrud.

Les mer (PDF Fil)

Østmarka boligsameie – skisse og forprosjekt

Oppgradering av uteareal for eksisterende boligfelt, i forbindelse med sanering av overvannssituasjonen for området. Det ble prosjektert forlag til bl.a. utskifting av støttemurer, nytt underjordisk avfallsplass, oppgradering av internveier, samt utarbeidelse av forslag til belysningsplan og overvannsplaner for området.