Alternativsvurderinger

Alternativsvurderinger

I tidlige faser av et prosjekt, f.eks. skisseprosjekt, forprosjekt eller mulighetsstudie, har ofte oppdragsgiver behov for å vurdere ulike alternative løsninger for den aktuelle problemstilling. De forskjellige alternativer kalkuleres ofte både i investeringskostnad og i et livsløpsperspektiv slik at oppdragsgiver kan vurdere hele bildet før en beslutning fattes. Kostnadskalkylen baserer seg ofte på en beskrivelse av en løsning eller et produkt.