Transportanlegg for vann og avløp

Transportanlegg for vann og avløp

Den mest omfattende, men den delen av VA-systemet som vanligvis synes minst er transportsystemet.

Hjellnes Consult as arbeider med alle deler av transportsystemet både for vannforsyning og for avløp. Det vil si ledningsanlegg, kulverter, ledninger i vann, pumpestasjoner, fordrøyningsanlegg, oljeutskillere, infiltrasjonsanlegg, rehabilitering av eksisterende rør, koordinering av fellesanlegg for VA og annen infrastruktur, høydebasseng osv. En stor del av ledningsanlegget i norske kommuner er ikke av tilfredsstillende standard, og planlegging/prosjektering av sanering av gamle ledningsanlegg, enten ved rehabilitering eller ved omlegging er av våre viktige oppgaver. Vi har kunnskap og erfaring om alle former for grøfteløse anlegg, det være seg for rehabilitering av eksisterende anlegg eller f.eks. boring i løsmasser eller fjell for nye anlegg.

Hjellnes Consult as utfører oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere.

Et av våre spennende prosjekt de siste årene har vært rehabilitering av infrastruktur på Akershus festning. Dette prosjektet omfattet prosjektering av nye ledningsanlegg for vann, avløp og fjernvarme, samt kabelføringsanlegg for høyspent, lavspent og IKT-kabler, inklusive tilhørende installasjoner med kabler, skap, trafoer og jording. Hjellnes Consult as har hatt ansvar for koordinering av aktører i grøftene. Hjellnes Consult har også hatt byggeledelse for gjennomføring.

Våre tjenester dekker både overordnet planlegging og detaljplanlegging:

 • Vurdering av alternative løsninger
 • Nettanalyser / modellering
 • Materialvurdering
 • Samordning og koordinering av fellesanlegg samt grensesnittskoordinering
 • Kostnadsoverslag
 • Utarbeidelse av forprosjekt
 • Detaljprosjektering, inkl. anbudsdokumenter og arbeidstegninger
 • Offentlige anskaffelser
 • Utlysning pÃ¥ Doffin og kontrahering
 • Byggemelding iht. ny plan- og bygningslov
 • Byggeledelse

Sjekk ut markedsområde Vann og avløp for mer informasjon og kontakt.