Energimerking av bygg

Energimerking av bygg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) trådte i kraft i 2010 som følge av EUs bygningsdirektiv.

Pliktig energimerking

Eier skal sørge for at bolig eller bygning har gyldig energiattest i følgende tilfeller:

 • ved salg av bygning eller bolig
 • ved utleie av boliger eller bygning
 • ved ferdigstillelse av nye boliger eller bygninger
 • yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til en hver tid ha gyldig energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler med ulike bygningskategorier (f.eks. forretning, kontor og bolig) skal ha energiattest for hver enkelt del.

Kompetansekrav

For energimerking av yrkesbygg kreves det «ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg». Hjellnes Consult har flere medarbeidere som innehar denne kompetansen og som daglig arbeider med slike oppgaver.

Gjennomføring

 • Innsamling av nødvendig informasjon om bygget
  Det er en rekke opplysninger om byggets konstruksjon og dets tekniske anlegg som må samles inn for å kunne utføre en riktig energimerking. Hvis detaljert dokumentasjon for bygningen (tegninger, FDV-dokumentasjon, etc.) ikke kan fremlegges, er det nødvendig å utføre en befaring av bygget. Hjellnes Consult har god kompetanse for å beregne og fastslå både bygningsfysiske og tekniske verdier. Det er også viktig å kunne ha god dialog med driftspersonell som kjenner bygning i denne fasen. Omfanget av oppdraget vil avhenge av hvor mye dokumentasjon som er tilgjengelig i utgangspunktet.
 • Energisimulering
  Når nødvendig informasjon foreligger, utføres det en energisimulering for bygget ved bruk av beregningsprogrammet SIMIEN. Dette programmet er godkjent for energimerking av NVE og bygger på NS3031:2007 «Beregning av bygninger energiytelse – Metode og data».
 • Utarbeidelse av energiattest
  Resultatene fra energisimuleringen lastes opp i NVEs energimerkesystem i AltInn, som generer energiattesten som så kan lastes ned i PDF-format. Byggeier må på forhånd registrere bygget i AltInn og gi tilgang for den respektive energirådgiver som skal energimerke bygget.

Supplerende rapport

Hvis oppdragsgiver ønsker det, kan energiattesten suppleres med en rapport som inneholder en utfyllende redegjørelse for resultatene i energiattesten; sammenligning av beregnet energibruk opp mot faktisk energibruk og årsaker til eventuelt avvik, utfyllende tiltaksliste der mulig energi-besparelse for hvert tiltak blir beregnet, samt beregning av hvilken karakter som er mulig å oppnå i en fremtidig energiattest hvis foreslåtte tiltak blir utført.

Les mer om energimerking på www.energimerking.no.