Forprosjekt

Forprosjekt

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige faser, hvor de viktigste er som følger;

  • Byggeprogram
  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Oppfølging under bygging
  • Garanti og reklamasjonsperiode
  • Drift

Forprosjektet bygger ofte på et godkjent skisseprosjekt. I skisseprosjektet lager man ofte grove skisser på et prosjekt, ofte basert på et byggeprogram. Byggeprogrammet sier noe om hvordan bygget skal brukes, og hvilke funksjoner det skal huse. I skisseprosjektet jobber man overordnet, hvor man bla. kartlegger hvordan man på best mulig måte kan ivareta de behov bruker stiller til bygget. I denne fasen er arkitekten sentral, og RI fagene gir innspill på hvert enkelt fag etter behov. Arbeidet ender ofte i en grov kalkyle.

I forprosjektet viderefører og detaljerer vi løsningene fremlagt i skisseprosjektet. På dette stadiet går vi imidlertid mer i dybden, og arbeidet ender ofte opp i en mer detaljert kalkyle. RI fagene er her ofte mer involvert enn i skisseprosjektet. Arkitekten bygger videre på modellen utarbeidet i skisseprosjektet. Hvis prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, baseres forespørselen ofte på et godkjent forprosjekt og en funksjonsbeskrivelse basert på innholdet i forprosjektet. Detaljprosjekteringen blir her gjennomført etter at entreprenør er kontrahert.