Miljøkartlegging

Miljøsanering og miljøriktig riving

Hjellnes Consult as har spesialkompetanse på miljøkartlegging. Miljøkartleggingen utføres iht. gjeldende regelverk, og kartleggingsnivået gjøres i hht. et registrerings- og undersøkelsesnivå NS 3424 «Tilstandsanalyser av byggverk» nivå 3. Vi gjennomfører befaring inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Vi vil også utføre destruktive inngrep hvis nødvendig.

Kartleggingen vil omfatte prøvetaking med håndholdt analyseutstyr samt laboratorieanalyse av asbest og miljøfarlige stoffer som PCB, PAH, bromerte flammehemmere, ftalater (mykgjørere i PVC), HKFK (HFK), kvikksølv, bly, osv.

Hjellnes Consult har utviklet egne kartleggingsverktøy og metodikk som gjør oss best mulig forberedt til å påvise de materialer i byggene som inneholder asbest eller farlig avfall. Vår metodikk for gjennomføring av miljøkartleggingen vil redusere muligheten for «overraskelser» ved utføring av rehabiliterings- og rivearbeidene, dvs. mindre sannsynlighet for å påtreffe asbest eller farlig avfall som ikke er beskrevet.

Hjellnes Consult as har utarbeidet en standard rapport for miljøkartlegging for RIF. Vi har også videreutviklet denne malen, slik at vår rapport er et resultat av vår samlede erfaring, og vi våger å påstå at den er mer omfattende enn det noen av våre konkurrenter kan tilby. Rapporten gir en god oversikt over alle funn av farlig avfall, som vil lette entreprenørens miljøsanering. Rapporten vil også inneholde prisbærende poster i hht. NS 3420C for miljøsaneringen som oppdragsgiver kan benytte direkte i tilbudsforespørselen til entreprenør. Dermed er oppdragsgiver sikret at miljøsaneringen blir priset på mest mulig riktig grunnlag.

Vår miljøsaneringsrapport ivaretar alle krav fra myndighetene.

Hvis bygget skal rives etter miljøsaneringen, har vi bred kompetanse med prosjektering av riving.