Flomsikring

Flomsikring

I forbindelse med klimautviklingen har også nedbør og avrenningssituasjonen en utvikling som går i mer ekstrem retning. Det forekommer regelmessige og hyppigere flomsituasjoner både langs kysten og i innlandet. De største flomsituasjonene er gjerne i forbindelse med nedbør i form av regn kombinert med sterk snøsmelting i de største vassdragene. Flommer med relativt store skadeforløp forekommer også ellers i året, helst i forbindelse med relativt små vassdrag, og i forbindelse med sterke nedbørsituasjoner.

Skadeomfanget knyttet til flom er sterkt varierende avhengig av i hvilken grad beredskapssituasjonen er forberedt og ikke minst om det er etablert flomsikring for aktuelt område.

Typiske flomsikringstiltak vil i første omgang være å etablere flomsikringsplaner. Disse består av flomvurderinger og beregninger sammen med vurdering av planområdet i forbindelse med vannveier. Herunder kommer både de normale daglige vannveier inn så vel som flomveier i de situasjoner der de regelmessige vannveiene flommer over. Videre må det gjennomføres noen tiltak som å regulere/sikre grunn til flomveier og etablere disse med overflate som gjør dem erosjonssikre. Nødvendige tiltak som sikrer kapasitet og erosjonsforebygging må også gjennomføres i de naturlige vassdragene. De naturlige vassdrag kan meget godt ta flomvannføring.

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak vil typiske flaskehalser som kulverter, stikkrenner, trange eller bratte partier i vassdraget bli identifisert og erosjonsforebyggende tiltak samt sikring av kapasitet bli gjennomført.

Denne type problemstillinger er meget aktuelle i forbindelse med gjenåpning av vassdrag i bynære områder.

I forbindelse med flomplaner i kystnære strøk vil det også være naturlig å inkludere vurderinger av konsekvenser ved stigning i havnivået.

Hjellnes Consult beregner flomavrenning, utarbeider flomplaner, planlegger og prosjekterer flomsikringstiltak med erosjonsforebygging og kapasitetsøkende tiltak.