Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredning er en prosess for å klargjøre virkninger av et offentlig eller privat tiltak som har vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Bestemmelser om konsekvensutredninger finnes i plan- og bygningsloven av 2008. Bestemmelsene gjelder for bestemte større utbyggingstiltak, f.eks. industri- og næringsanlegg, offentlige bygg, vassdragsutbygging, vei- og jernbaneprosjekter, havneanlegg, landbruk og havbruk. Konsekvensutredninger skal sikre at virkninger på miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket, og når det tas stilling til om, evt. på hvilke vilkår, dette kan gjennomføres. Bestemmelsene skal også sikre en åpen planleggingsprosess der berørte parter skal bli hørt.

Innenfor dette feltet utfører vi:

  • Konsekvensutredninger
  • Hovedplaner, arealbruksplaner, illustrasjonsplaner
  • Detaljplaner og omrÃ¥deplaner etter planloven
  • Driftsplaner for massetak
  • Miljøoppfølgingsprogram
  • Tilbakeføring og landskapsreparasjon