Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Riktig valg av firma og prosjekteringsleder bidrar til et vellykket bygge- og anleggsprosjekt. Våre prosjekteringsledere har ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet, og samtidig sørge for god lagånd og konstruktivt samarbeid innad og med prosjekteringsgruppen.

Prosjekteringslederen skal være bindeledd mellom oppdragsgiver og rådgivere og mellom rådgivere og byggeleder. Når prosjekteringslederen er ansvarlig søker (SØK) etter Plan- og bygningsloven, er denne også bindeledd mellom de prosjekterende og bygningsmyndighetene og mellom tiltakshaver og bygningsmyndighetene.

Med prosjekteringsleder fra Hjellnes Consult tar vi ansvaret for å samordne ledelsen av prosjekteringen i hht de avtaler og kontrakter som er inngått.  I tillegg kan vår prosjekteringsleder ivareta rollen som SHA-koordinator for prosjekteringen etter Byggherreforskriften.

Våre medarbeidere innen prosjekteringsledelse gjennomfører oppdrag innenfor bl. a boliger, næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg og anlegg, rehabilitering og ombygging, infrastruktur, feltutbygging, flyplassutbygging og utvidelser, jernbane og t-bane/sporvogn mv.

Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver vil avhenge av flere forhold som bl.a. oppdragsgivers organisasjon og kompetanse, entrepriseform samt prosjektets størrelse og kompleksitet.  Prosjekteringslederens oppgaver og arbeidsmengde tilpasses hvert enkelt oppdrag.

Sentrale ansvarsområder innen prosjekteringsledelse:

 • Sikre en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov og ønsker fra bruker og byggherre blir ivaretatt og nedfelt i dokumentene. Sørge for at bruker- og byggherremedvirkningen er rasjonell.
 • Sikre at aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser fra berørte offentlige etater blir  ivaretatt  i prosjekteringen og fulgt opp videre i prosessen.
 • Sikre at fagkonsulenter koordinerer og samordner sine leveranser.
 • Sikre at fagkonsulentene prosjekterer bygg og tekniske anlegg i samsvar med byggeprogram.
 • Sikre at tegninger og beskrivelser har tilstrekkelig kvalitet og at tegninger leveres i tide.
 • Sørge for nødvendig koordinering mellom utførelse av bygge- og anleggsarbeidet og produksjon av tegninger og beskrivelser.
 • Sørge for overholdelse av rutiner for endrings- og tilleggsarbeider.
 • Sørge for at endringer som besluttes blir registrert av fagrÃ¥dgivere og at konsekvenser for andre fag utredes.
 • PÃ¥se at ”som bygget dokumentasjon” utarbeides.
 • Styre prosjekteringsarbeidet innenfor vedtatt funksjonsprogram og økonomiske rammer.
  Kostnadsstyrt prosjektering.
 • Utarbeide fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet (inkl. tilbudsfasen). Fullføre/revidere fremdriftsplanen etter avtale med oppdragsgiver. Planen skal være i samsvar med hoved-fremdriftsplanen for prosjektet og ivareta byggeplassens behov.
 • Utarbeide en prosjektadministrativ hÃ¥ndbok (PA-bok), tilpasset oppdragsgiver sine mÃ¥l herunder hensiktsmessige rutiner samt Ã¥ sørge for at disse inntas og følges i prosjektet.

Hjellnes Consult har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningslov for tiltaksklasse 3.