Radontiltak

Radontiltak

Hjellnes Consult kan bistå med vurdering og prosjektering av alle typer radonforebyggende tiltak.

Radon er et naturlig forekommende radioaktivt grunnstoff som oppstår naturlig ved nedbrytning av uran/radium. Radon brytes ned til radondøtre som igjen gir stråledose til lungene. Forekomst av radon og styrken til radonkilden avhenger av innholdet radium i grunnen, byggematerialer og vann. Radonkonsentrasjonen måles i Bq/m3. Radonnivå i inneluft påvirkes av grunnens evne til å transportere gassen, da spesielt grunnens naturlige permeabilitet, tilkjørte masser, bygningstekniske utforminger i grunnen med grøfter for vann og avløp samt elektrisitet, og sprekker/ skader på berggrunn og bygningskonstruksjoner. Bygningens ventilering er også med på å bestemme radonnivå i inneluft, da henholdsvis luftskifte og type ventilasjon som viktige faktorer. Høy forekomst av radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

Teknisk forskrift, TEK §13-5, stiller krav til prosjektering og utførelse av radonforebyggende tiltak. Det kreves at radonkonsentrasjon i inneluft ikke skal overstige 200 Bq/m3 i bygninger som prosjekteres etter TEK 10. I tillegg er det i bygninger for varig opphold krav om at det etableres radonsperre i grunnen og at det etableres tiltak i byggegrunn som kan iverksettes om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3, da i hovedsak ventilering av grunnen eller ekstra ventilering av bygningen generelt. Tilleggskravet gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at det kravet på 200 Bq/ m3 kan tilfredsstilles basert på undersøkelser av radonnivå i grunnen samt materialer benyttet ved bygging.

Statens strålevern anbefaler at bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor en grenseverdi på 100 Bq/m3.

Måling av radon kan utføres med forskjellige metoder. Dette avhenger ofte hensikten og målestedet samt tiden til rådighet. Som regel for vurdering av tiltak benyttes langtidsmåling med sporfilm. Ved vurdering av inntrengning benyttes korttidsmåling med elektronisk apparat. Ofte er en kombinasjon av begge metoder en riktig målemetode.

Dagens regelverk om radon er fordelt på ren rekke lover/ forskrifter. I tillegg til Plan og Bygningsloven er det krav om miljø og helsevern i flere lover og forskrifter som det skal tas hensyn til ved prosjektering av riktige tiltak med hensyn til Radon. Ny strålevernsforskrift, Arbeidsmiljøloven, Opplæringsloven og Hjellnes Consult er et tverrfaglig firma som har kompetanse til å bistå tiltakshaver med vurdering og riktig prosjektering av nødvendige radonforebyggende tiltak. Hjellnes Consult kan bistå med tiltak knyttet til rehabilitering og nybygg. Hjellnes Consult kan bistå i prosjekter fra tidligfase videre med oppfølging i byggeperiode og etter utført arbeide.

Hjellnes Consult kan bistå med målinger og vurderingen av tomt eller eksisterende bygninger. Vi kan med vår brede tverrfaglige kompetanse foreslå nødvendige tiltak og prosjektere dette i tråd med myndighetskrav slik at tiltakshaver ivaretar sitt ansvar, samtidig som det legges vekt på de tiltak som vil være mest effektive med tanke på byggekostnader og fremtidig drift.