Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

Fagfeltet landskapsarkitektur dreier seg om utendørs planlegging og formgivning. Det er landskapsarkitekter som utfører selve planleggingen og formgivningen, og de må derfor ha en betydelig kompetanse innen formkunnskap og estetikk, plantekunnskap, reguleringsarbeid, material- og konstruksjonskunnskap og samfunnskunnskap. En landskapsarkitekt har generell fagkunnskap om alle tilknyttede faggrener ved bygging og omforming til gode og funksjonelle omgivelser. Landskapsarkitekten er derfor godt skikket til å sørge for god kommunikasjon mellom de spesielle fagfelt og mellom myndigheter og utbygger. Landskapsarkitektur er et bredt fagfelt som inkluderer detaljprosjektering, overordnet planlegging (som byplanlegging) og forvaltning, fra overordnede analyser og arealplaner til detaljplanlegging av anlegg.

Våre landskapsarkitekter dekker de fleste oppgaver innen landskapsarkitektur, med hovedvekt på planlegging og prosjektering knyttet til utbyggingsområder og samferdselsanlegg. Vi utfører analyser, utredninger og detaljprosjektering. Våre prosjekter blir i stor grad gjennomført i tverrfaglige team der vi drar nytte av den spesialkompetanse som finnes i Hjellnes Consult as. I tverrfaglige prosjekter der det legges spesiell vekt på estetikk og design plasseres gjerne oppdragsansvaret hos landskapsarkitekten. Landskapsarkitektene i Hjellnes Consult bistår også de øvrige fagmiljøene i firmaet med kompetanse i ulike bygg- og infrastrukturprosjekt som terrengtilpassing, planlegging av grøntanlegg og utforming av støyskjermer i forbindelse med veg- og gateprosjekter.

Les også om vårt markedsområde: Areal og landskap