Avfalls- og plukkanalyser

Avfalls- og plukkanalyser

Stadig flere kommuner, interkommunale selskaper og returselskaper ser behovet for bedre kunnskap om avfall, både om innhold og om mengde av ulike typer avfall.

Avfallsanalyser eller plukkanalyser er et verktøy for å fastslå sammensetningen i en avfallstype på et detaljert nivå. Denne analysemetoden brukes stadig oftere for blant annet å vurdere sammensetningen i husholdningsavfallet, og utsorteringsgraden for avfall som kunne gått til materialgjenvinning. Resultater fra plukkanalyser blir stadig oftere også brukt i forbindelse med salg/avsetning av avfallsfraksjoner til eksterne mottakere, og som grunnlag for målrettet informasjonsarbeid.

Vi i Hjellnes Consult har gjort en rekke plukkanalyser for kommuner, interkommunale selskaper, materialselskaper og større aktører med egne renovasjonsløsninger (universiteter). Vi hjelper kundene våre til å planlegge, gjennomføre og rapportere, og sørger for å gi kunden informasjon som de kan benytte videre.

Skal du innføre nye renovasjonsløsinger, kan vi bidra med ulike oppgaver – som å utforme og gjennomføre pilotforsøk, avklare dagens situasjon og vurdere aktuelle leverandører. Gjennom et tett samarbeid med deg som kunde kommer vi frem til gode og robuste løsninger.