Avfallsdeponier

Avfallsdeponier

Hjellnes Consult har lang erfaring med planlegging og prosjektering av avfallsdeponier og miljøtiltak knyttet til disse. Dagens fyllplasser er underlagt svært strenge krav til miljøsikring og funksjonalitet, der krav til bunntetting, driftsrelaterte tiltak og håndtering av sigevann og deponigass er dominerende. Svært mange avfallsdeponier har også tidvis erfart nærmiljøulemper som f. eks. uønsket lukt.

En utfordring for avfallsprodusenter og deponieiere er etablering av tilfredsstillende mottakskontroll for avfall til deponi. Nytt regelverk med utvidet deponeringsforbud innebærer i praksis behov for dokumentasjon av avfallets egenskaper og nye rutiner for kontroll og oppfølging av leveransene. Vi har bistått myndighetene ved utarbeidelsen av nytt regelverk, og har derfor god innsikt i hvilke tiltak og justeringer av eksisterende kontrollopplegg som er nødvendig ved deponiene.

I de senere år har vi utarbeidet en rekke konsesjonssøknader for videre drift av avfallsdeponier i samsvar med gjeldende regelverk. Vi bistår dessuten en rekke deponieiere gjennom årlig oppmåling av oppfylte arealer, gjennomføring av volumberegninger ved bruk av digitale terrengmodeller, revisjon av driftsplaner mv. For visualisering av avfallsdeponier kan vi og tilby presentasjoner ved bruk av digitale 3D-modeller, som kombinerer digitale kart og flyfotos.

Vi kan bistå med følgende innen avfallsdeponi:

  • Miljøkonsekvensutredninger / risikovurderinger
  • Utarbeidelse av driftsplaner (fyllplaner)
  • Bygging, oppgradering og drift av deponigassanlegg
  • Bygging, oppgradering og drift av sigevannsanlegg (oppsamling og behandling)
  • Utarbeidelse av avslutningsplaner som omfatter terrengmessig utforming, oppbygging av toppdekker, vegetasjonsplaner
  • FeltmÃ¥linger av gassemisjon gjennom deponioverflate, beregning av gassutslipp
  • Etablering av tilfredsstillende rutiner for avfallsklassifisering og mottakskontroll
  • Utarbeidelse av overvÃ¥kningsprogram
  • Utarbeidelse av Ã¥rlig dokumentasjon overfor myndighetene
  • Planer for etterdrift av avfallsdeponier med tilhørende tekniske anlegg (primært gass og sigevann) der oppfylt areal tilpasses tilstøtende terrengformasjoner, systemer for oppsamling av sigevann og bortledning av overvann, vektstasjoner, servicearealer og bygninger m.m.