Gjenvinning- og omlastingsstasjoner og deponier

Gjenvinning- og omlastingsstasjoner og deponier

Etter hvert som avfall stadig blir en viktigere ressurs i den sirkulære økonomien, bygges det nye typer avfallsanlegg. De gamle avfallsdeponiene benyttes i større grad til miljøparker hvor avfall begynner reisen til å bli til nye ressurser.

Et moderne kommunalt avfallsanlegg består gjerne av

  • en gjenvinningsstasjon,
  • et hageavfallsmottak og
  • et mottak for farlig avfall,
  • omrÃ¥der for omlasting, sortering og mellomlagring av avfall
  • og kanskje arealer for kompostering.

Sammen med våre arealplanleggere og landskapsarkitekter kan vi bidra til å utforme slike anlegg. Våre rådgivere innen vann og avløp sørger for riktig håndtering av overvann og forurenset vann. Vi hjelper også våre kunder med myndighetsprosesser, prosjektering og prosjektledelse for å renovere eksisterende og nye anlegg.

Når avfall lagres og behandles, er det viktig å sikre at både forurenset overvann og sigevann fra deponiene håndteres godt. Hjellnes Consult har mange års erfaring med og solid kunnskap om sigevannshåndtering, renseanlegg, diffuse utslipp, kontroll og overvåkning. Vi kan hjelpe deg til å få oversikt over ditt anlegg og din virksomhet.

Mange avfallsanlegg har avfallsdeponier, både gamle, nedlagte deponietapper og nye eksisterende deponietapper. I dag deponeres stort sett bare uorganisk og inert avfall på eksisterende deponier, og det er stort behov for områder som kan brukes til sikker oppfylling av forurensede gravemasser fra bygg og anleggsprosjekt. Nye masseoppfyllingsdeponier samlokaliseres ikke nødvendigvis med andre avfallsanlegg. Vi kan hjelpe deg med å planlegge og prosjektere oppfylling, avslutningsplaner, driftsplaner og masseberegninger.

Selv om det ikke lenger er tillatt til å deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge, finnes det mange gamle avfallsdeponier som fortsatt produserer metangass. Hjellnes Consult kan hjelpe til med å oppgradere deponigassanlegg, etablere nye brønner, sørge for kontroll og veiledning om gassemisjoner, og feilsøke eksisterende gassanlegg. Vi kjenner også utfordringene med gass og sigevann som kan oppstå med nye bygg på og i nærheten av et oppfylt deponi.