Vann og avløpsanlegg

Vann og avløpsanlegg

Transportsystemet er den meste omfattende, men vanligvis minst synlige delen av vann- og avløpssystemer. En stor del av ledningsnettet i norske kommuner er gammelt og dårlig.

 Hjellnes Consult kan planlegge og prosjektere løsninger for å sanere gamle anlegg, enten ved rehabilitering eller omlegging. Vi har kunnskap om og erfaring med alle former for grøfteløse anlegg (noDig) og boring i løsmasser eller fjell, for både eksisterende og nye anlegg.

Hjellnes Consult dekker alle deler av transportsystemet både for vannforsyning og avløp. Det vil si ledningsanlegg, kulverter, ledninger i vann, pumpestasjoner, fordrøyningsanlegg, oljeutskillere, infiltrasjonsanlegg, rehabilitere eksisterende rør, koordinere fellesanlegg for VA og annen infrastruktur, og høydebasseng.

Våre tjenester dekker både overordnet planlegging og detaljplanlegging, og vi kan:

 • Vurdere alternative løsninger
 • Analysere netta og modellere
 • Vurdere materialer
 • Samordne og koordinere fellesanlegg og koordinere grensesnitt
 • Utarbeide kostnadsoverslag
 • Utarbeide skisseprosjekt og forprosjekt
 • Detaljprosjektere, inkludert anbudsdokumenter og arbeidstegninger
 • Bidra i offentlige anskaffelser
 • Lyse ut prosjektet pÃ¥ Doffin og kontrahere
 • Utarbeide byggemelding i henhold til plan- og bygningsloven
 • Levere byggeledelse