Kildesortering

Kildesortering

90-tallet var tiåret da kildesortering og gjenvinning for fullt gjorde sitt inntog i Norge. Fra 1995 var det forbudt å deponere våtorganisk avfall, noe som førte til at de fleste kommunene innførte kildesortering av avfall. De mest vanlige løsningene i dag er henteordning for papir, våtorganisk avfall/matavfall og restavfall kombinert med bringeordninger for glass- og metallemballasje, farlig avfall mv. De siste årene er det mange steder også innført henteordninger for plastemballasje fra husholdningene.

Myndighetene har varslet et skjerpet regelverk i forhold til hvilke avfallstyper som tillates deponert. Endringene vil trolig i praksis bety et forbud mot deponering av ikke forbehandlet nedbrytbart organisk avfall. Dette kan også føre til omlegging av dagens ordninger for kildesortering.

I mange geografiske områder er det omfattende hytte- og fritidsbebyggelse, der det i deler av året produseres store mengder avfall. De fleste stedene i Norge samles dette avfallet inn som usortert restavfall. Nytt regelverk vil føre til at avfallshåndteringen i hytte- og fritidsbebyggelse må oppgraderes.

Hjellnes Consult as har lang erfaring og besitter omfattende spisskompetanse innen utvikling, planlegging og implementering av systemløsninger for kildesortering og gjenvinning.

Vi påtar oss oppgaver som:

  • Evaluering av eksisterende kildesorteringsordninger
  • Miljø- og samfunnsøkonomisk analyse av aktuelle innsamlings- og sorteringsløsninger
  • Teknisk/økonomiske analyser og utredninger
  • Analyse og planlegging av tiltak i kommunal tjenesteproduksjon for økt sortering samt utvikling av nødvendige virkemidler
  • Planlegging av kildesorteringsordninger for hytte- og fritidsbebyggelse

Gjennom vår virksomhet og også vår bistand til sentrale myndigheter ved utarbeidelse av regelverk og veiledninger for beregning av avfallsgebyrer, har vi opparbeidet en sterk faglig plattform for rådgivning ved utarbeidelse av nye gebyrsystemer med vekt på differensiering som virkemiddel.