Forbrenning av avfall

Forbrenning av avfall

Utnyttelse av tilgjengelige energikilder som ikke er basert på fossile brensler vil bli mer og mere viktig i tiden fremover. Miljøforhold og energiutnyttelse må ses i sammenheng, slik at ressursene utnyttes best mulig og uten for store miljøbelastninger. Avfall er både et problem og en ressurs, dersom den blir utnyttet på beste måte.

Energiteknologi og forbrenning utgjør en utfordring i forhold energiutnyttelse, miljø og forurensning. Grunnleggende kunnskaper om forbrenningsteknologi og materialers forbrenningstekniske egenskaper er viktig når anbefalinger om tiltak og valg av løsninger skal klarlegges. Hjellnes Consult innehar slik energi- og forbrenningsteknisk kompetanse. Av problemstillinger vi er engasjert i og der slik kunnskap er av vesentlig betydning skal nevnes:

  • Bygging av avfallsforbrenningsanlegg etter dagens EU-krav
  • Rehabilitering av eldre avfallsforbrenningsanlegg med hensyn til bedre røykgassrensing, ovnsrehabilitering, kontinuerlige røykgassanalyser (EU-krav) etc.
  • Deponigassanlegg. Etablering av energisentral og gassoppsamlingssystem, vurderinger av gassbrenners driftsforhold og gasskvalitet
  • Energisentral for brenning av trepellets
  • Biogassanlegg for organisk avfall. Energiutnyttelse til elektrisitet og/eller varme
  • Deponigassanlegg og fakling. Vurdering av forbrenningsforhold og forurensning
  • Utredninger vedrørende energiregnskap og beregning av CO2-ekvivalenter for alternative energikilder.

Vi kan bistå med alle faser i energiprosjekter, fra mulighetsstudier til prosjektering og oppfølging av anlegg under bygging.