Oppfølging under bygging

Oppfølging under bygging

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige faser, hvor de viktigste er som følger;

  • Byggeprogram
  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Oppfølging under bygging
  • Garanti og reklamasjonsperiode
  • Drift

Rådgivende Ingeniører (RI) følger ofte prosjektet gjennom byggefasen. I denne fasen følges arbeidstegninger opp slik at entreprenør har de arbeidstegningene han til enhver tid trenger for byggingen. Eventuelle endringer må håndteres i god tid før utførelse, slik at entreprenør har et oppdatert underlag for sitt arbeid. RI jobber i denne fasen tett med entreprenør og byggeleder, hvor aktørene har gitte roller de skal ivareta. Samarbeid og samspill er av vesentlig betydning for å få til et vellykket byggeprosjekt.