Deponigassanlegg

Deponigassanlegg

Avfall deponert på fyllplasser utvikler en rekke miljøskadelige gasser som sluttprodukt fra nedbrytningsprosessene.

Gassutslippene gir miljøulemper både som følge av utslipp av den skadelige klimagassen metan, men også nærmiljøulemper som følge av utslipp av luktdannende forbindelser og helsefarlige gasser.

Hjellnes Consult bistår ved kartlegging av gassproduksjon og gassutslipp fra fyllinger, både gjennom testpumping og måling av gassemisjon fra deponioverflaten.

Vi bistår ved planlegging og prosjektering av oppsamlingssystemer og behandlingsanlegg for deponigass. Dette omfatter konvensjonelle anlegg med forbrenning av gass i fakkel eller kjel for utnyttelse av gassens energiinnhold, el-produksjon eller metan-oksidasjonsanlegg.