Farlig avfall

Farlig avfall

Hjellnes Consult tilbyr rådgivning og virksomhetstilpasset opplæring i håndtering av farlig avfall.

Krav til kompetanse om farlig avfall

Miljømyndighetene gir i sine tillatelser til avfallsaktørene klare føringer om krav til kompetanse hos ansatte som er involvert i håndtering av farlig avfall. For kommunale/ interkommunale mottak er dette også konkretisert i avfallsforskriftens kap. 11 vedlegg 2, pkt. 6.1 Kompetanse, der det bl. a. angis følgende:

Den som driver det kommunale mottaket, skal ha en plan for hvordan kompetansen skal økes. De personer som har sitt virke ved mottaket skal ifølge planen øke sin kompetanse og holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres til mottaket.

Kjemikalieforskriften stiller krav til å kartlegge og dokumentere hvilke kjemikalier virksomheten bruker, og gjøre en risikovurdering. Man skal også foreta substitusjonsvurderinger, og opprette et kjemikalieregister.

I tillegg gir internkontrollforskriften § 5, 2. ledd klare føringer for at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker helse- og miljømessig forsvarlig måte.

Krav til kompetanse om farlig gods

I mange tilfeller vil avvikling av kurs på/ved arbeidsplassen være hensiktsmessig og ressurseffektivt. Opplæring gis om gjeldene regelverk og om bedriftsspesifikke rutiner for håndtering av farlig avfall.