VA Ledningsanlegg

VA Ledningsanlegg

Den mest omfattende, men den delen av VA-systemet som vanligvis synes minst er transportsystemet.

Vi arbeider med alle deler av transportsystemet både for vannforsyning og for avløp. Det vil si ledningsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng osv. En stor del av ledningsanlegget i norske kommuner er ikke av tilfredsstillende standard, og planlegging / prosjektering av sanering av gamle ledningsanlegg, enten ved rehabilitering eller ved omlegging er av våre viktige oppgaver.

Vi har kunnskap og erfaring om alle former for grøfteløse anlegg, det være seg for rehabilitering av eksisterende anlegg eller f.eks. boring i løsmasser eller fjell for nye anlegg.